praca, usługi

Zatrudnianie Ukraińców

Obywatele Ukrainy coraz częściej przyjeżdżają do Polski, aby pracować. Ich wynagrodzenia nie odbiegają od pensji Polaków. Najwięcej Ukraińców pracuje w budownictwie, hotelarstwie, handlu, gastronomii, rolnictwie, na produkcji oraz w służbie zdrowia – poszukiwane są głównie pielęgniarki. Trudne warunki bytowe, zagrożenie wojną, niestabilność polityczna i ekonomiczna Ukrainy skłaniają ludzi do emigracji zarobkowej. Polska jest dla nich krajem pierwszego wyboru – jesteśmy sąsiadami, mamy podobne tradycje i język, część osób ma powiązania rodzinne z Polską. Różnica między zarobkami w Polsce i na Ukrainie jest diametralna. Zatrudnienie pracownika z zagranicy zostało uproszczone.

 

Zadowolenie Ukraińców

 

Ukraińcy zarabiają w Polsce pięć razy więcej niż u siebie w kraju. Chwalą sobie relacje i współpracę z pracodawcami z Polski. Ponad połowa emigrantów zarobkowych z Ukrainy ma zapewnione w Polsce mieszkanie służbowe, a 33,5% nawet wyżywienie.  Ukraińcy szybko uczą się języka polskiego i sprawnie posługują się nim w sytuacjach zawodowych. Co dziesiąty pracownik z Ukrainy chciałby pracować w Polsce na stałe.

 

Uproszczona procedura zatrudniania Ukraińców

 

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy to sposób na uzupełnienie braków kadrowych w polskich firmach. Od roku 2019 obowiązuje uproszczona procedura przy zatrudnianiu osób z Ukrainy polecająca na tym, że nie są wymagane wizy. Pracodawca, który chce zatrudnić Ukraińca, musi powiadomić o tym urząd pracy i złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Po zarejestrowaniu oświadczenia należy przekazać jego oryginał Ukraińcowi, który ma uzyskać pracę. Dokument jest potrzebny do legalnego przekroczenia granicy. Należy także z pracownikiem zawrzeć umowę o pracę bądź też umowę cywilnoprawną. Na podstawie tego oświadczenia pracownik z Ukrainy może pracować w naszym kraju przez sześć miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Oświadczenie zawiera dane pracodawcy i zagranicznego pracownika oraz informacje o pracy oferowanej cudzoziemcowi. Powiatowy Urząd Pracy wpisuje takie oświadczenie do rejestru. W pierwszym dniu pracy pracownika z Ukrainy pracodawca ma obowiązek zawiadomić o tym urząd pracy. Pracodawca musi zgłosić pracownika z Ukrainy do ZUS – zamiast numeru PESEL podaje numer paszportu. Kolejnym obowiązkiem polskiego szefa jest prowadzenie akt osobowych pracownika z zagranicy i ustalenie regulaminu pracy. Pracodawca zamelduje pracownika w nowym miejscu zamieszkania.

 

Dłuższy okres pracy

 

Pracownicy z Ukrainy mogą być zatrudnieni na okres sześciu miesięcy. Istnieje prawna możliwość wydłużenia okresu ich pracy. Jeżeli pracodawca ma potrzebę zatrudnienia danej osoby z Ukrainy na dłuższy czas, to musi wstąpić do wojewody z prośbą o wydanie pozwolenia na pracę dla ukraińskiego pracownika. Pozwolenie jest wydawane na okres do 3 lat. O takie zezwolenie można starać się po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Minimalna stawka godzinowa w przypadku zatrudnienia osoby z zagranicy jest taka sama jak dla obywateli polskich. Płaca minimalna dla obcokrajowców nie może być mniejsza niż w przypadku Polaków. Przyszły pracownik, niezależnie od kraju pochodzenia, musi odbyć szkolenie BHP i zostać skierowany na badania lekarskie.

 

Badania lekarskie pracowników z Ukrainy

 

Konieczność wykonania badań lekarskich przez każdego pracownika, niezależnie od narodowości, wynika z kodeksu pracy. Przy badaniu lekarskim pracownika z Ukrainy może być obecny tłumacz. W  skierowaniu należy podać następujące informacje: dane kandydata do pracy, nazwę stanowiska i wykaz czynników szkodliwych. Pracownik przechodzi badania u kilku specjalistów, np.: okulisty, laryngolog, kardiologa.  Lekarz medycyny pracy może zażądać od pracownika zagranicznego podpisanej umowy o współpracy.

 

Szkolenia BHP dla pracowników z Ukrainy

 

Polskie przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek przeprowadzenia szkoleń BHP dla nowych pracowników w pierwszym dniu pracy i prowadzenie szkoleń okresowych w powyższym zakresie. Szkolenie może być przeprowadzone w języku ojczystym pracownika lub z udziałem tłumacza. Na szkoleniu powinna być przekazana informacja o zagrożeniach dla zdrowia i życia na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach. Ze szkolenia pracownik z Ukrainy powinien dowiedzieć się, jak ma postępować w przypadku awarii i innych groźnych dla życia sytuacji oraz o działaniach zapobiegających zagrożeniom. Wymaganym tematem na szkoleniu BHP jest także udzielanie pierwszej pomocy i działania w razie zagrożenia pożarowego.

 

Polskie prawo pracy nie pozwala na żadną dyskryminację osób zatrudnionych. Pracownicy z Ukrainy mają takie same prawa w pracy jak Polacy. Na szczęście, coraz mniej jest niechlubnych przypadków oferowania gorszych warunków zatrudnienia obcokrajowcom. Polscy pracodawcy zaczęli doceniać pracowników z Ukrainy i coraz chętniej oferują im pracę. Jest to spowodowane nie tylko brakami kadrowymi, ale także rosnącym zaufaniem do emigrantów zarobkowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *