Darmowe usługi prawne
Prawo

Darmowe usługi prawne

Darmowe usługi prawne: poradnictwo prawne na ogół jest poza zasięgiem finansowym wielu osób. Z drugiej strony Konstytucja zapewnia każdemu prawo do obrony przed sądami. Powstała pewna niesprawiedliwość polegająca na niemożności skorzystania z usługi prawniczej z powodu sytuacji materialnej. Na przestrzeni lat różnie próbowano ten problem rozwiązać, np.: osobom najbiedniejszym umożliwiono darmowe korzystanie z pomocy prawnej w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, powstały stowarzyszenia i fundacje zajmujące się pomocą prawną dla osób wykluczonych społecznie. Bardzo duże zapotrzebowanie na darmowe usługi doprowadziło do kolejnej nowelizacji prawa i zwiększenia grup uprawnionych do bezpłatnej pomocy prawnej.

Zakres darmowej pomocy prawnej

 

Darmowe usługi prawne mają na celu zapewnienie kompleksowej obsługi  w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy dla osób, dla których profesjonalna pomoc prawna jest poza zasięgiem finansowym . W 2015 roku weszła w życie ustawa regulująca zakres nieodpłatnej pomocy prawnej. Na mocy tej ustawy prawo do darmowej porady prawnej miały następujące grupy osób: kobiety w ciąży, osoby do 26 roku życia, weterani, kombatanci, seniorzy powyżej 65 roku życia, członkowie rodzin posiadający Kartę Dużej Rodziny, a także osoby niezamożne, które w roku poprzedzającym skorzystanie z pomocy prawnej, miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej.  W styczniu 2019 roku ustawa została znowelizowana i został poszerzony krąg osób, które mają prawo do darmowych usług prawnych, polegających na poradzie prawnej.

Nowelizacja ustawy

Nieodpłatna pomoc prawna według zapisów znowelizowanej ustawy przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej usługi prawnej. Jest przyznawana na podstawie oświadczenia zainteresowanej osoby, która stwierdza, że nie dysponuje środkami finansowymi na pokrycie kosztów odpłatnej usługi prawnej. Nie jest wymagane uargumentowanie ani przedstawienie dowodów poświadczających niemożność pokrycia kosztów usługi prawnej. Oświadczenie składa się na ręce osoby udzielającej darmowych porad prawnych. Nowelizacja wprowadza nową kategorię prawną – poradnictwo obywatelskie, które zostało włączone do systemu bezpłatnych usług prawnych. Porady obywatelskie nie muszą być udzielane przez wykwalifikowanych prawników. Mogą ich udzielać osoby po odpowiednim przeszkoleniu. Z nieodpłatnych usług prawnych nie mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą.  O poradę prawną z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej mogą poprosić jedynie osoby planujące otwarcie swojego biznesu. Nieodpłatne usługi prawne adresowane są głównie do osób zadłużonych, potrzebujących porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Polecamy także:

Cel nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zgodnie z zapisem ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej” (Dz. U. z 1 sierpnia 2018 r., poz. 1467) „poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego https://www.swiatprawa.pl. Oznacza to, że darmowe usługi prawnicze mają cel edukowanie o przysługujących praw oraz nauczanie interesantów rozwiązywania problemów prawnych. Bezpłatne usługi prawnicze przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, pomagają w zapobieganiu bezdomności i zadłużaniu się społeczeństwa.

ZOBACZ TAKŻE:

Działania prawnika w ramach darmowych usług prawniczych

W zakres bezpłatnych usług prawniczych wchodzi informacja o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach i obowiązkach w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym. Prawnik http://www.klimkowski-kancelaria.pl/32/prawo-imigracyjne powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego. W ramach darmowych usług prawniczych, prawnik nie może napisać pism procesowych w trakcie trwania postępowania przygotowawczego lub sprawy sądowej. Osoba udzielające świadczeń ramach darmowej porady prawnej może zredagować pismo o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Nieodpłatne poradnictwo prawne obejmuje także usługę mediacji.

Zapotrzebowanie na darmowe usługi prawnicze nie maleje. Ludzie potrzebują pomocy w sytuacji zadłużenia, czy zagrożenia bezdomnością. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  uruchamia wzajemną solidarność. Darmowe usługi prawnicze pomagają uboższym osobom zmienić ich życie na lepsze. To danie przysłowiowej „wędki” –  pomocy w rozwiązaniu trudnych spraw oraz pokazanie, że sprawiedliwość należy się każdemu, niezależnie od statusu materialnego.

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org
Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl
Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl

Radca Prawny Małgorzata Duliniec
Szarych Szeregów 38/I/1
66-400 Gorzów Wielkopolski
889989166
www.radcaprawnywgorzowie.pl
Karolina Seidel kancelaria prawa medycznego
ul. Saska 7E
03-968 Warszawa
511 098 052
www.adwokat-seidel.pl