Notariusz
Praca, Prawo

Notariusz

Notariusz to osoba pełniąca funkcję urzędnika publicznego, która zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych oraz innymi czynnościami prawno-urzędowymi. Notariusz jest niezależnym i bezstronnym urzędnikiem publicznym, który działa w interesie wszystkich stron i przestrzega etyki zawodowej oraz tajemnicy notarialnej. Jego zadaniem jest zapewnienie, że dokumenty i umowy są dokładne, kompleksowe i zgodne z obowiązującym prawem, a także chronienie interesów stron i zapobieganie konfliktom.

Edukacja dla notariusza

W Polsce, aby zostać notariuszem, należy ukończyć studia prawnicze na poziomie magisterskim (5-letnie studia lub 2-letnie uzupełniające magisterskie). Następnie, aby móc starać się o aplikację notarialną, trzeba uzyskać dyplom ukończenia studiów prawniczych oraz odbyć aplikację notarialną.

Aplikacja notarialna jest to specjalistyczny program szkoleniowy, który trwa od 3 do 4 lat i składa się z praktyki notarialnej oraz szkoleń teoretycznych. Aplikanci notarialni muszą przejść przez szereg egzaminów i uzyskać pozytywną opinię notariusza, u którego odbywają praktykę.

Po ukończeniu aplikacji notarialnej i zdaniu egzaminu notarialnego, kandydat na notariusza składa wniosek o powołanie do Ministra Sprawiedliwości. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostaje powołany na stanowisko notariusza.

Powołanie na notariusza

Notariusz
Notariusz

Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek kandydata, który spełnia określone wymagania ustawowe.

Aby zostać notariuszem, osoba musi spełnić szereg wymagań formalnych, takich jak posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być skazanym za przestępstwo umyślne, posiadać wykształcenie prawnicze oraz ukończyć aplikację notarialną. Ponadto, kandydat musi zdać egzamin notarialny oraz przejść pozytywnie przez proces selekcji i weryfikacji.

Po spełnieniu tych wymagań, kandydat składa wniosek o powołanie na notariusza do Ministra Sprawiedliwości. Wniosek musi zawierać m.in. opis wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz uzasadnienie, dlaczego kandydat powinien zostać powołany na notariusza. Następnie Minister Sprawiedliwości na podstawie dokumentów przedłożonych przez kandydata oraz wyników selekcji dokonuje wyboru i powołuje notariusza.

Notariusz jest powoływany na czas nieokreślony i może wykonywać swoją pracę na terenie całego kraju.

Zadania notariusza

Notariusz z Kancelaria Notarialna Małgorzata Posyniak zajmuje się wykonywaniem czynności notarialnych, które mają na celu potwierdzenie autentyczności i zgodności z prawem zawartych umów, oświadczeń i innych dokumentów. Do zadań notariusza należy między innymi:

 1. Sporządzanie aktów notarialnych – notariusz ma uprawnienie do sporządzania różnego rodzaju aktów notarialnych, takich jak akty notarialne kupna-sprzedaży nieruchomości, testamenty, umowy spółek, pełnomocnictwa, a także inne dokumenty, które wymagają formy aktu notarialnego.
 2. Poświadczanie podpisów – notariusz może poświadczyć autentyczność podpisu osoby, która podpisuje dokument w jego obecności. Poświadczenie to ma na celu zapewnienie, że podpis na dokumencie jest autentyczny i nie został podrobiony.
 3. Udzielanie porad prawnych – notariusz może udzielać porad prawnych, które dotyczą czynności notarialnych, jakie może wykonać w danej sytuacji. Notariusz nie jest jednak pełnoprawnym adwokatem lub radcą prawnym, a jedynie może udzielać porad w zakresie swojej specjalizacji.
 4. Przechowywanie dokumentów – notariusz ma obowiązek przechowywania dokumentów, które zostały mu powierzone. Mogą to być na przykład akty notarialne, umowy lub dokumenty potwierdzające własność nieruchomości. Przechowywanie tych dokumentów zapewnia ich bezpieczeństwo oraz łatwość dostępu do nich w przyszłości.
 5. Inne czynności – notariusz może wykonywać także inne czynności, takie jak poświadczanie zgodności kopii dokumentów z ich oryginałem czy też wystawianie zaświadczeń.

Notariusz jest urzędnikiem publicznym, który działa w interesie wszystkich stron i przestrzega etyki zawodowej oraz tajemnicy notarialnej. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i chronienie interesów wszystkich stron transakcji.

Jaki powinien być notariusz

Notariusz powinien być osobą rzetelną, uczciwą i etyczną, która w swojej pracy kieruje się wartościami takimi jak prawość, uczciwość, niezależność i nieustraszoność. Powinien posiadać wiedzę prawną oraz umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie swojej pracy.

Ponadto, notariusz powinien charakteryzować się następującymi cechami:

 1. Precyzja i dokładność – notariusz powinien być precyzyjny i dokładny w swojej pracy, ponieważ każda czynność notarialna musi być wykonana zgodnie z przepisami prawa i w sposób rzetelny.
 2. Otwartość i dyskrecja – notariusz powinien cechować się otwartością i dyskrecją wobec swoich klientów, ponieważ każda informacja przekazana notariuszowi powinna być objęta tajemnicą notarialną.
 3. Profesjonalizm – notariusz powinien być profesjonalny w swoim zachowaniu, a także w sposób komunikowania się z klientami, umieć doradzać i pomagać w rozwiązywaniu problemów prawnych.
 4. Terminowość – notariusz powinien wykonywać swoją pracę w terminie, a także przestrzegać uzgodnionych terminów z klientami.
 5. Dostępność – notariusz powinien być łatwo dostępny dla swoich klientów i umożliwiać im szybki kontakt w przypadku potrzeby.
 6. Niezależność – notariusz powinien być niezależny od stron transakcji i działać w interesie każdej ze stron w równym stopniu.
 7. Etyka zawodowa – notariusz powinien przestrzegać zasad etyki zawodowej i norm prawnych, a także postępować zgodnie z zasadami uczciwości i prawości.

Notariusz powinien być osobą o wysokiej kulturze osobistej, która w swojej pracy kieruje się wartościami etycznymi i zasadami zawodowymi.

Podsumowanie

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, które mają na celu zapewnienie zgodności z prawem i bezpieczeństwem obrotu prawnego. Do jego obowiązków należy przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych, czyli dokumentów potwierdzających ważność i autentyczność oświadczeń i umów zawieranych między stronami. Notariusz może również dokonywać innych czynności, takich jak poświadczanie podpisów, kopii dokumentów, a także przechowywanie dokumentów i wartościowych papierów.

Kancelaria Notarialna Pacuła
ul. Opoczyńska 4A lok. 5
02-526 Warszawa – Mokotów
22 121 67 85